Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1           – Definities

 •  Iris Rapke: BeLoveable zetel te Naaldweg 1, 2223 HEIST OP DEN BERG met KBO nummer BE0635.524.006
 •  Dienstverlener: in deze voorwaarden Iris Rapke
 •  Klant: is de klant, die bij Iris Rapke dienstverlening afneemt.
 •  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Iris Rapke en klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
 •  Dienstverlening: de diensten die Iris Rapke aan de klant levert.

Artikel 2           – Algemeen

 •  Deze algemene voorwaarden (hierna ‘Algemene Voorwaarden’) maken wezenlijk deel uit van al de offertes, inschrijvingen, overeenkomsten en facturen en zijn integraal van toepassing op alle mogelijke dienstverlening. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.
 •  Deze Algemene Voorwaarden worden bij aangaan van de overeenkomst ter kennis gebracht aan de klant en staan vermeld bij de facturen.
 •  De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Iris Rapke door deze op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan. De klant heeft dan ook alle bedingen aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijke eigen algemene voorwaarden.
 •  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 3           – Annulering van afspraken

 •  Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de dag van schriftelijke aanvaarding door Iris Rapke van de inschrijving/overeenkomst door de klant ingevuld en Deze aanvaarding door Iris Rapke verplicht de klant tot afname.
 •  Bij eventuele annulering door de klant nog voor de (eerste) dienstlevering, behoudt Iris Rapke het recht, hetzij de afname en de volledige betaling van de overeenkomst te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 15% op de totale som van de overeenkomst te eisen.
 •  Bij eventuele annulering door Iris Rapke voorafgaand aan de (eerste) dienstlevering, zal Iris Rapke aan de klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 15% op de totale som van de overeenkomst.

 

 

 •  Indien de klant door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen sessie, dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Iris Rapke gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.
 •  Indien Iris Rapke door overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 5) de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal Iris Rapke zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de klant en wordt de dienstverlening in overleg met de klant verplaatst naar een later tijdstip.
 •  Behoudens opzet of grove schuld is Iris Rapke op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van dienstverlening. In geval de dienstverlening door overmacht onmogelijk wordt, zal Iris Rapke geen restitutieverplichting hebben voor de reeds betaalde prestaties.

 

Artikel 4           – Overdracht

De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere klant individueel. De klant kan de overeengekomen dienstverlening niet overdragen aan een derde. Inschrijvingen gelden individueel en zijn persoonlijk en kunnen niet gedeeld worden.

 

Artikel 5           – Overmacht

 •  Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.
 •  Niet beperkend worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: medische noodgevallen, epidemieën en pandemieën, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden, beperkende overheidsmaatregelen omstandigheden die niet onder de redelijke controle vallen van de betrokkenen die de dienstverlening onredelijk bezwaren of bemoeilijken. Deze opsomming is niet limitatief.
 •  Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan zes weken duurt is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. De betaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening zal door Iris Rapke niet aan de klant worden terugbetaald.

 

Artikel 6           – Prijs – Betaling

 •  De prijzen van toepassing op de dienstverlening zijn deze vermeld op de op het ogenblik van facturering geldende prijslijsten.
 •  De klant zal onmiddellijk na ondertekening of aanvaarding via website van het inschrijvingsformulier/overeenkomst of een voorschot van 15% of het volledige bedrag betalen.
 •  De inschrijving en/of overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke (per mail) aanvaarding door Iris Rapke.
 •  De klant zal uiterlijk binnen de 5 dagen na ondertekening of aanvaarding via de website van Iris Rapke een mail ontvangen waarbij zij of de inschrijving/overeenkomst aanvaardt of weigert.
 •  Bij aanvaarding zal de klant tevens een factuur voor het totale overeengekomen bedrag (met melding betaling voorschot 15% of betaling volledige bedrag) ontvangen. Indien enkel het voorschot betaald werd zal het saldo dienen betaald te worden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum en in elk geval uiterlijk één dag voor de overeengekomen datum aanvang van de dienstverlening.
 •  Bij eventuele weigering van de inschrijving/overeenkomst door Iris Rapke zal het reeds door de klant betaalde bedrag integraal teruggestort worden. De klant consument in de zin van boek VI WER, zal over een herroepingsrecht beschikken van 15 dagen voor overeenkomsten gesloten via de website van Iris Rapke of anderzijds op afstand gesloten. Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring daartoe of via het formulier opgenomen als bijlage 2 bij boek VI WER, of op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. In geval van start van de dienstverlening tijdens de termijn van 15 dagen voor de herroeping moet de klant consument evenwel aan de onderneming een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onderneming of de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
 •  Indien tijdige betaling uitblijft, is Iris Rapke bevoegd tot opschorting van de dienstverlening.
 •  Bovendien zal bij niet tijdige betaling de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%. Daarenboven zullen de facturen, die onbetaald blijven na hun vervaldag, verhoogd worden met een forfaitaire som van 15% van het verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van 125 euro. Omgekeerd is dit ook van toepassing voor de door Iris Rapke aan de klant verschuldigde bedragen.
 •  Indien de klant, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met Iris Rapke, omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening na aanvang toch vroegtijdig wilt stopzetten, wordt hetgeen de klant reeds vooruitbetaald heeft, in beginsel niet aan de klant terugbetaald en behoudt Iris Rapke zich het recht voor een bijkomende vergoeding te eisen voor alle gemaakte kosten in verband met de geplande dienstverlenging alsook een volledige betaling voor de genoten dienstverlening.

 

Artikel 7           – Aansprakelijkheid

 •  De klant erkent en aanvaardt dat elke door Iris Rapke aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.
 •  Iris Rapke sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de klant uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners.
 •  Aansprakelijkheid van Iris Rapke voor indirecte schade en gevolgschade (met inbegrip van gederfde winsten) is te allen tijde uitgesloten.

 

Artikel 8           – Privacy beleid

De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening is onderworpen aan het privacy beleid van Iris Rapke. U kan het privacy beleid steeds raadplegen via website www.beloveable.be. U kan ook steeds een kopie opvragen bij BeLoveable Iris Rapke, Naaldweg 1, 2223 HEIST OP DEN BERG of via [email protected]. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt/behandeld in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

 

Artikel 9           – Toepasselijk recht en geschillen

 •  Op de overeenkomst tussen Iris Rapke en de klant alsmede onderhavige Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.
 •  Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.
 •  Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige Algemene Voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

 

Artikel 10         – Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Iris Rapke zal dan met de klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

MENU

Over Iris
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

CONTACT

Stel je vraag

VOLG MIJ OP

Facebook
LinkedIn
Instagram